Thi thiên 66:3

Thi thiên 66:3 BPT

Hãy thưa cùng Chúa rằng, “Các công việc Ngài làm thật lạ lùng! Vì quyền năng cao cả Ngài, các kẻ thù đều phải phục tùng Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share