Thi thiên 66:10

Thi thiên 66:10 BPT

Lạy Thượng Đế, Ngài đã thử chúng tôi; Ngài đã luyện chúng tôi như luyện bạc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share