Thi thiên 61:7

Thi thiên 61:7 BPT

Hãy để người cai trị trước mặt Chúa đời đời. Xin dùng tình yêu và chân lý Ngài bảo bọc vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share