Thi thiên 61:6

Thi thiên 61:6 BPT

Nguyện vua được sống lâu; để người được trường thọ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share