Thi thiên 61:5

Thi thiên 61:5 BPT

Lạy Chúa Ngài đã nghe hứa nguyện tôi. Những gì kẻ thờ kính Ngài có được là do Ngài ban cho.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share