Thi thiên 52:5

Thi thiên 52:5 BPT

Nhưng Thượng Đế sẽ tàn hại ngươi đến đời đời. Ngài sẽ túm lấy ngươi, ném ra khỏi trại ngươi; Ngài sẽ kéo ngươi ra khỏi đất người sống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share