Thi thiên 52:4

Thi thiên 52:4 BPT

Ngươi thích lời cay cú và lưỡi bịa đặt.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share