Thi thiên 52:3

Thi thiên 52:3 BPT

Ngươi thích điều quấy hơn lẽ phải, ưa chuyện dối trá hơn sự thật. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share