Thi thiên 47:8

Thi thiên 47:8 BPT

Thượng Đế là vua các dân tộc. Ngài ngự trên ngôi thánh Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share