Thi thiên 47:5

Thi thiên 47:5 BPT

Thượng Đế thăng lên trong tiếng reo hò; Chúa ngự lên trong tiếng kèn thổi vang dậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share