Thi thiên 47:4

Thi thiên 47:4 BPT

Ngài chọn đất cho chúng ta thừa hưởng. Chúng ta là con cái Gia-cốp, tức những kẻ được Ngài yêu. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share