Thi thiên 47:2

Thi thiên 47:2 BPT

Thượng Đế Chí Cao là Đấng diệu kỳ. Ngài là vua cao cả trên khắp thế gian!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share