Thi thiên 43:4

Thi thiên 43:4 BPT

Rồi tôi sẽ đi đến đền thờ Chúa, đến cùng Thượng Đế là niềm vui và nguồn hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ lấy đờn cầm ca ngợi Ngài, là Thượng Đế tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share