Thi thiên 43:3

Thi thiên 43:3 BPT

Xin Ngài ban cho tôi ánh sáng cùng chân lý để hướng dẫn tôi. Cầu xin ánh sáng và chân lý đó dẫn tôi đến núi thánh, nơi Ngài ngự.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share