Thi thiên 38:21

Thi thiên 38:21 BPT

CHÚA ôi, xin đừng lìa bỏ tôi; Lạy Thượng Đế, xin đừng bỏ đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share