Thi thiên 38:20

Thi thiên 38:20 BPT

Chúng lấy dữ trả lành. Chúng chống đối tôi, vì tôi muốn làm điều ngay thẳng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share