Thi thiên 38:2

Thi thiên 38:2 BPT

Các mũi tên CHÚA làm tổn thương tôi, tay CHÚA hành hại tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share