Thi thiên 38:16

Thi thiên 38:16 BPT

Tôi thưa, “Xin đừng để chúng cười nhạo hay huênh hoang khi tôi bị thua thiệt.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share