Thi thiên 38:15

Thi thiên 38:15 BPT

Lạy CHÚA, tôi tin cậy nơi Ngài. Lạy CHÚA là Thượng Đế tôi, Ngài sẽ trả lời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share