Thi thiên 38:13

Thi thiên 38:13 BPT

Tôi như người điếc, không nghe thấy gì. Tôi như kẻ câm, chẳng nói tiếng nào.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share