Thi thiên 36:4

Thi thiên 36:4 BPT

Ban đêm chúng lập mưu ác; chẳng có hành vi nào của chúng gọi là tốt lành cả. Chúng không bỏ qua chuyện làm ác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share