Thi thiên 36:2

Thi thiên 36:2 BPT

Chúng tin chắc rằng tội lỗi của chúng sẽ không bị phơi bày.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share