Thi thiên 36:1

Thi thiên 36:1 BPT

Tội lỗi nói trong lòng kẻ ác. Chúng không hề kính sợ Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share