Thi thiên 32:11

Thi thiên 32:11 BPT

Hỡi những người nhân đức, hãy hớn hở vui mừng trong CHÚA. Còn những ai có lòng ngay thẳng, hãy ca hát lên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share