Thi thiên 29:6

Thi thiên 29:6 BPT

Ngài khiến đất Li-băng nhảy múa như bò con và núi Hẹt-môn nhảy dựng như bò con đực.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share