Thi thiên 29:4

Thi thiên 29:4 BPT

Tiếng CHÚA rất hùng mạnh; tiếng CHÚA vô cùng uy nghi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share