Thi thiên 29:3

Thi thiên 29:3 BPT

Tiếng của CHÚA vang trên các biển. Thượng Đế vinh quang trong sấm sét; Ngài làm sấm chớp trên các đại dương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share