Thi thiên 29:10

Thi thiên 29:10 BPT

CHÚA cai quản nước lụt. CHÚA làm vua đến muôn đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share