Thi thiên 20:8

Thi thiên 20:8 BPT

Chúng bị vây phủ và bị đánh bại, nhưng chúng tôi cứ tiến tới và đắc thắng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 20:8