Thi thiên 2:7

Thi thiên 2:7 BPT

Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết điều CHÚA đã phán: Ngài nói cùng ta, “Con là con ta. Ngày nay ta sinh ra con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share