Thi thiên 2:6

Thi thiên 2:6 BPT

Ngài bảo, “Ta đã chỉ định vua ta trị vì tại Giê-ru-sa-lem, trên Xi-ôn là núi thánh ta.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share