Thi thiên 2:2

Thi thiên 2:2 BPT

Các vua trên đất chuẩn bị chiến đấu, mọi lãnh tụ âm mưu cùng nhau chống lại CHÚA và vua được Ngài bổ nhiệm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share