Thi thiên 2:10

Thi thiên 2:10 BPT

Cho nên, các vua ơi, hãy khôn ngoan, các quan quyền ơi, hãy học bài nầy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share