Thi thiên 144:6

Thi thiên 144:6 BPT

Xin sai sấm chớp xuống làm kẻ thù tôi chạy tán loạn. Xin hãy bắn tên để chúng bỏ chạy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:6