Thi thiên 144:2

Thi thiên 144:2 BPT

Ngài yêu thương và bảo vệ tôi. Ngài là nơi ẩn náu an toàn của tôi trên núi cao. Ngài là Đấng bảo vệ và Đấng Cứu Chuộc tôi, Là cái thuẫn và nguồn che chở tôi. Ngài giúp tôi quản trị dân tộc tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share