Thi thiên 144:15

Thi thiên 144:15 BPT

Phúc cho người nào được hưởng khung cảnh như vậy; Phúc cho dân tộc nào có Thượng Đế làm Chúa mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:15