Thi thiên 144:14

Thi thiên 144:14 BPT

Xin khiến bầy gia súc chúng tôi sinh sôi nẩy nở. Nguyện không có kẻ trộm lẻn vào. Không có tranh chiến hay tiếng la hãi hùng trên đường phố chúng tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:14