Thi thiên 144:13

Thi thiên 144:13 BPT

Xin hãy cho các kho chứa chúng tôi tràn đầy hoa lợi đủ loại. Xin cho bầy chiên chúng tôi ngoài đồng sinh sản hằng ngàn hằng vạn chiên con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:13