Thi thiên 144:10

Thi thiên 144:10 BPT

Ngài ban chiến thắng cho các vua. Ngài cứu Đa-vít kẻ tôi tớ Ngài khỏi lưỡi gươm hiểm độc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:10