Thi thiên 141:4

Thi thiên 141:4 BPT

Xin cất khỏi tôi ý muốn làm ác hay nhập bọn làm điều sái bậy. Xin đừng để tôi ngồi ăn tiệc chung với kẻ ác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share