Thi thiên 141:1

Thi thiên 141:1 BPT

Lạy Chúa, tôi kêu xin Ngài. Xin hãy mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu, xin hãy lắng nghe.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share