Thi thiên 140:13

Thi thiên 140:13 BPT

Người nhân đức sẽ ca ngợi danh Ngài; Kẻ lương thiện sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share