Thi thiên 134:3

Thi thiên 134:3 BPT

Nguyện Chúa ban phước cho các ngươi từ núi Xi-ôn, Ngài là Đấng dựng nên trời đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 134:3