Thi thiên 128
BPT

Thi thiên 128

128
Gia đình hạnh phúc
Bài ca khi đang đi lên đền thờ.
1Phúc cho người nào kính sợ Thượng Đế và vâng lời Ngài.
2Ngươi sẽ vui hưởng điều tay mình làm ra,
ngươi sẽ được phước về mọi phương diện.
3Vợ ngươi sẽ sinh nhiều con cho ngươi,
như dây nho sai trái.
Con cái ngươi cũng mang niềm vui cho ngươi,
như nhành ô liu sai trái.
4Người kính sợ Chúa được phước như vậy.
5Nguyện Chúa ban phước cho ngươi từ núi Xi-ôn;
nguyện ngươi vui hưởng những
điều tốt lành từ Giê-ru-sa-lem trọn đời ngươi.
6Nguyện ngươi nhìn thấy cháu chít mình.
Nguyện hoà bình ngự giữa Ít-ra-en.