Thi thiên 11
BPT

Thi thiên 11

11
Hãy tin cậy Thượng Đế
Thi thiên của Đa-vít. Soạn cho nhạc trưởng.
1Tôi nhờ cậy Thượng Đế bảo vệ.
Vậy sao ngươi hỏi ta rằng,
“Hãy bay lên núi như chim đi.”
2Kẻ ác giương cung như thợ săn;
Gài sẵn tên vào dây cung.
Từ trong bóng tối, chúng núp bắn người lương thiện.
3Nếu nền móng bị sụp đổ#Nếu nền móng bị sụp đổ 11:3 Hay “Nếu cơ cấu xã hội bị tiêu diệt thì sao?”,
thì người công chính sẽ làm sao?
4CHÚA ngự trong đền thánh Ngài;
Ngài ngự trên ngôi trời,
Thấy hết hành động mỗi người;
Mắt Ngài quan sát từng người.
5CHÚA thử nghiệm người thiện và kẻ ác,
Ngài ghét kẻ mưu hại người khác.
6Nguyện Ngài xối than lửa đỏ với diêm sinh cháy bừng lên đầu kẻ ác.
Nguyện chúng nhận lấy bão lốc.
7CHÚA luôn công chính, Ngài chuộng công lý;
nên những người ngay thẳng sẽ được thấy mặt Ngài.