Thi thiên 101
BPT

Thi thiên 101

101
Lời cam kết sẽ trị nước công minh
Bài ca của Đa-vít.
1Tôi sẽ hát ca về tình yêu và lòng công minh;
Chúa ôi, tôi sẽ ca ngợi Ngài.
2Tôi sẽ cố gắng sống cuộc đời
toàn thiện.
Bao giờ thì Ngài sẽ đến cùng tôi#Bao giờ … tôi 101:2 Còn có nghĩa “Khi nào thì đời toàn thiện sẽ đến với tôi.”?
Tôi sẽ sống cuộc đời toàn thiện trong nhà tôi.
3Tôi sẽ không nhìn điều gì xấu xa#điều gì xấu xa 101:3 Hay “hình tượng.”.
Những điều ấy sẽ không bám vào tôi.
4Tôi không muốn liên can đến điều bất lương;
Tôi không muốn dính vào việc ác.
5Tôi sẽ ngăn chận kẻ nói lén người láng giềng mình,
luôn cả những kẻ tự phụ và kiêu căng.
6Tôi sẽ tìm người đáng tin trong xứ để sống chung với tôi.
Chỉ những ai có đời sống thanh liêm
mới được làm tôi tớ cho tôi thôi.
7Kẻ bất lương không được ngụ trong nhà tôi;
bọn nói dối phải dang xa khỏi tôi.
8Mỗi sáng tôi sẽ tiêu diệt mọi kẻ ác trong xứ.
Tôi sẽ trừ khử mọi kẻ gian tà khỏi thành của Chúa.