Châm ngôn 9:7

Châm ngôn 9:7 BPT

Nếu các ngươi sửa dạy những kẻ xấc láo, các ngươi sẽ bị sỉ nhục. Nếu các ngươi sửa dạy người ác, các ngươi sẽ bị thiệt hại.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share