Châm ngôn 9:6

Châm ngôn 9:6 BPT

Hãy bỏ đường lối ngu dại của các ngươi thì các ngươi sẽ sống; hãy đi con đường hiểu biết.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share