Châm ngôn 24:27

Châm ngôn 24:27 BPT

Trước hết hãy thu xếp việc bên ngoài và chuẩn bị ruộng nương của con. Rồi sau đó hãy xây nhà.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:27