Châm ngôn 24:18

Châm ngôn 24:18 BPT

CHÚA sẽ thấy điều đó và không hài lòng. Ngài sẽ không còn nổi giận cùng nó nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share